Uskutočnilo sa prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 8.septembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu ( ŽP) , ktorý tvorí dôležitý medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Členmi ŽP sú predsedovia všetkých tried na druhom stupni, čo znamená, že má 13 stálych členov. Koordinátorom je Mgr. Roman Kuttner. Za predsedu ŽP bol tajným hlasovaním všetkých členov jednomyseľne zvolený Samuel Laho (VIII.A), jej podpredsedami sú Albert Kiss (VI.B), Timotej Róža (VII.B) a Kristián Milan Májovský (IX.B)   Zapisovateľkou sa stala Lucia Széplakyová (IX.A). Grafickou dizajnérkou zodpovednou za tvorbu plagátov ŽP sa stala Daniela Szuszeková (V.C) a nástenkárkou Zara Ratkovičová (V.A). Všetci členovia novokonštituovaného ŽP jednohlasne odsúhlasili štatút žiackeho parlamentu, aj jeho plán činnosti na školský rok 2021/22.

ŽP ako každý rok vyhlasuje súťaž  o najlepšiu triedu druhého stupňa, ktorá na konci roka získa poukážku v hodnote 100€. Aj na tento rok máme pripravených množstvo zaujímavých súťaží a aktivít a ich realizácia bude závisieť od nariadení RÚVZ a možnosti zhromažďovania sa či premiešavania rôznych kolektívov.

Druhý deň po zasadnutí sa členovia ŽP zúčastnili mestskej spomienkovej slávnosti pri príležitosti Pamätného dňa Holocaustu. Tento rok si zároveň pripomíname 80. výročie vydania neslávne známeho Židovského kódexu, ktorý umožnil, aby boli Židia postupne zbavení ľudských a občianskych práv a slobôd a odvlečení do koncentračných táborov, kde na väčšinu z nich čakalo utrpenie a smrť. Na spomienkovej slávnosti sa čítali mená Židov a Rómov z Nových Zámkov a okolia, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do Osvienčimu, pričom sa z nich vrátil len malý zlomok. Boli medzi nimi starci, ľudia v produktívnom veku, ako aj malé deti. Naša žiačka Lucia Széplakyová (IX.A) bola vybratá prečítať časť týchto mien, a tým reprezentovať našu školu. Členovia ŽP budú na najbližších triednických hodinách referovať o poznatkoch, ktoré účasťou na tomto podujatí nadobudli a šíriť v triedach idey humanizmu, vzájomného rešpektu a tolerancie, keďže jedným z pilierov ŽP je zabraňovať akýmkoľvek prejavom rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a intolerancie v triedach.

Najbližšia aktivita, na ktorú sa žiaci môžu tešiť bude aktivita k Európskemu dňu jazykov (26. September). Členovia parlamentu pripravia zaujímavý interaktívny kvíz pre žiakov o rôznych jazykoch Európy a budú mať možnosť vyhrať rôzne zaujímavé ceny.

Žiaci školy môžu dávať návrhy na rôzne zaujímavé školské aktivity, hlasovať v súťažiach a podávať súťažné návrhy, prípadne vyjadrovať pripomienky k práci ŽP prostredníctvom e-mailovej adresy ziackyparlamentbethlena@gmail.com

Všetci členovia ŽP veria, že ich aktívna činnosť prispeje k lepšej spolupráci medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi a taktiež motivuje triedne kolektívy i jednotlivcov pri realizácii rôznych aktivít, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravili, a o ktorých budú všetci informovaní prostredníctvom školského rozhlasu, zaujímavých videoprezentácií a webovej stránky školy.