Uskutočnilo sa prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 6. septembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu (ŽP), ktorý tvorí dôležitý medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Členmi ŽP sú predsedovia všetkých tried na druhom stupni, čo znamená, že má 14 stálych členov. Koordinátorom je Mgr. Roman Kuttner. Za predsedníčku ŽP bola tajným hlasovaním všetkých členov zvolená Alexandra Szekeresová (9.B), jeho podpredsedami sú Daniela Szuszeková (7.C) a Albert Kiss (7.B)  Zapisovateľkou sa stala Tereza Széplakyová (6.A). Nástenkármi sú Scarlett Katonová (6.C), Daniela Szuszeková (7.C), Matúš Glič (8.C), Marko Mituchovič (9.A) a Andrej Puzsér (9.B). Novovzniknutou funkciou je funkcia fotografa a kameramana, ktorú si zobral na starosť Marko Mituchovič (9.A)

Všetci členovia novokonštituovaného ŽP jednohlasne odsúhlasili štatút žiackeho parlamentu, aj jeho plán činnosti na školský rok 2023/24. Žiaci školy sa môžu tešiť na množstvo zaujímavých aktivít a súťaží, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravili, napríklad na celoročnú súťaž o najlepšiu triedu druhého stupňa, ktorá na konci roka získa poukážku v hodnote 100€ na triedny výlet.

Prvou aktivitou  ŽP  v tomto školskom roku je účasť na pietnom zhromaždení pri príležitosti Pamätného dňa Holocaustu v piatok, 8.septembra. Tento dátum na Slovensku pripomína smutné výročie vydania Židovského kódexu Snemom Slovenského štátu v roku 1941, ktorý urobil zo Židov či Rómov občanov druhej kategórie. 

Mestský mládežnícky parlament organizuje festival pre mládež mesta „Teen fest“. Uskutoční sa 23. septembra 2023 od 13:00 do 20:00 na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Môžete sa tešiť na množstvo súťaží, hudobný a kultúrny program. Všetkých vás srdečne pozývame a veríme, že si tento deň naplno užijete.

Každoročne si pripomíname aj 26. September - Európsky deň jazykov a žiaci školy sa môžu tešiť na zaujímavú súťaž – kvíz o jazykoch cez aplikáciu Kahoot, kde sa niečo naučia, zabavia a zároveň môžu vyhrať hodnotné ceny. Súťaž sa uskutoční v piatok 29.9.2023, pričom link bude poslaný v tento deň o 14:00 cez edupage. Každý, kto sa chce zapojiť, sa musí prihlásiť pod svojím menom a priezviskom, ináč bude diskvalifikovaný. Traja najlepší získajú poukážky do bufetu.

Žiaci školy môžu dávať návrhy na rôzne zaujímavé školské aktivity, hlasovať v súťažiach a podávať súťažné návrhy, prípadne vyjadrovať pripomienky k práci ŽP prostredníctvom e-mailovej adresy ziackyparlamentbethlena@gmail.com

Všetci členovia ŽP veria, že ich aktívna činnosť prispeje k lepšej spolupráci medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi a taktiež motivuje triedne kolektívy i jednotlivcov pri realizácii rôznych aktivít, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravili, o ktorých budú všetci informovaní prostredníctvom školského rozhlasu aj webovej stránky školy.