Uskutočnilo sa prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 23.9.2020 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu ( ŽP) , ktorý tvorí dôležitý medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Zasadnutie tento rok vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu prebehlo online prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Členmi ŽP sú predsedovia všetkých tried na druhom stupni, čo znamená, že má 13 stálych členov. Koordinátorom je Mgr. Roman Kuttner. Za predsedu ŽP bola tajným hlasovaním všetkých členov zvolená Jana Labancová (9.C), jej podpredsedami sú Albert Kiss (5.B), Samuel Laho (6.A) a Marko Vachulík (9.C)  Zapisovateľkou sa stala Virgínia Harisová(9.B). Nástenkármi sú Lara Lizáková (5.A), Timotej Róža (6.B) a Marco Kliský (6.A) Všetci členovia novokonštituovaného ŽP jednohlasne odsúhlasili štatút žiackeho parlamentu, aj jeho plán činnosti na školský rok 2020/21.

Žiaci školy sa môžu tešiť na množstvo zaujímavých aktivít a súťaží, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravili, napríklad na celoročnú súťaž o najlepšiu triedu druhého stupňa, ktorá na konci roka získa poukážku v hodnote 100€.Minulý rok sa nám podarilo uskutočniť množstvo zaujímavých aktivít a súťaží, napríklad prvý ročník charitatívneho žiackeho plesu, na ktorom sa podarilo vyzbierať 500€ pre žiačku 4.a triedy Ninku, vďaka čomu sme sa dostali medzi finalistov súťaže Detský čin roka, pretože žiaci našej školy preukázali mimoriadne citlivé a empatické správanie. Aj na tento rok máme pripravených množstvo zaujímavých súťaží a aktivít a ich realizácia bude závisieť od nariadení RÚVZ a možnosti zhromažďovania sa či premiešavania rôznych kolektívov.

Žiaci školy môžu dávať návrhy na rôzne zaujímavé školské aktivity, hlasovať v súťažiach a podávať súťažné návrhy, prípadne vyjadrovať pripomienky k práci ŽP prostredníctvom e-mailovej adresy ziackyparlamentbethlena@gmail.com

Všetci členovia ŽP veria, že ich aktívna činnosť prispeje k lepšej spolupráci medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi a taktiež motivuje triedne kolektívy i jednotlivcov pri realizácii rôznych aktivít, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravili, a o ktorých budú všetci informovaní prostredníctvom školského rozhlasu, zaujímavých videoprezentácií a webovej stránky školy.