Uskutočnilo sa siedme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 8. marca 2023 sa uskutočnilo siedme zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda, Samuel Laho. Úvod zasadnutia bol netradičný a zároveň dojímavý, keďže sa odovzdávali mamičke nášho žiaka, Krištofa Czödöra z 1.B, peniaze, ktoré sa podarilo vyzbierať na charitatívnom žiackom plese. Hotovosť vo výške 1000€ slávnostne odovzdali triedna učiteľka Mgr.Baloghová a koordinátor ŽP Mgr. Kuttner. Pani Czödörová bola mimoriadne vďačná za túto krásnu finančnú injekciu, ktorá bude použitá na ďalšiu liečbu nášho žiaka. Vďaka patrí všetkým žiakom školy, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí kúpou tombolových lístkov podporili tento krásny akt ľudskosti a ukázali, že majú srdcia na správnom mieste.

Následne sa analyzoval druhý ročník charitatívneho žiackeho plesu, ktorý mal veľmi vysokú úroveň, žiaci prišli vkusne a elegantne oblečení, učili sa zásadám etikety, základom viedenského valčíka, takže ples splnil svoj účel, a čo nás veľmi tešilo, u žiakov aj učiteľov sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou, čo je motiváciou pre ŽP pripraviť a zorganizovať ho na porovnateľnej úrovni aj v budúcnosti. Zároveň Samo poďakoval všetkým, ktorí aktívne prispeli k organizácii plesu a realizácii jednotlivých aktivít ako aj zháňaniu sponzorov, s ktorými sa tento rok naozaj roztrhlo vrece. Osobitne by sme radi poďakovali pani učiteľkám Garbanovej a Kasášovej za organizačné a estetické doladenie plesu, pani učiteľke Trstenovičovej a pánovi učiteľovi Lampertovi za nádherné a profesionálne fotky, pani kuchárkam za výbornú večeru a všetkým zamestnancom školy, ktorí obetovali svoje osobné voľno, aby vykonávali dozor nad žiakmi.

Ďalším bodom programu bolo hodnotenie úrovne čistoty tried a miery separácie odpadu v nich, za čo mali triedy pridelené príslušné body za mesiac február. Takisto sa prerozdeľovali body aj za úspešných reprezentantov vo  vedomostných a športových súťažiach.

Zasadnutia sa opäť zúčastnila aj koordinátorka Zelenej školy pani učiteľka Takácsová, ktorá prítomných žiakov oboznámila s aktivitami ku Svetovému dňu vody, ktorý sa každoročne koná 22. marca. Tento mesiac dostali žiaci za úlohu odfotiť sa v triede s nejakou opakovane používateľnou fľašou na pitie, ideálne nie plastovou a fotky poslať pani učiteľke Takácsovej. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapoja, vopred ďakujeme.

Žiacky parlament v spolupráci s koordinátorom kybernetickej bezpečnosti na škole, pánom učiteľom Lampertom, spoluorganizujú besedu s renomovaným odborníkom na problematiku kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia v kybernetickom priestore pánom Ondrejom Mackom. Beseda sa uskutoční dňa 17.3.2023 o 11:00 v 7.A triede. Besedy sa zúčastnia j žiaci 8. ročníka, 7.A a členovia ŽP prezenčne a žiaci 7.B; 7.C a šiestych ročníkov online. Verím , že aj táto beseda prispeje k zvýšeniu internetovej bezpečnosti a spôsobov ochrany súkromia našich žiakov.

Keďže marec je mesiac knihy, rozhodol sa ŽP vytvoriť knižný kvíz v aplikácii Kahoot. Kvíz bude spustiteľný 24.3. 2023 od 14:00 do 21:00. Link bude posielať p.uč. Kuttner o 14:00 hod.v tento deň, aby nikto nemohol súťažiť skôr. Takisto prosíme všetkých, ktorí sa chcú súťaže zúčastniť, aby sa prihlásili len raz pod svojím pravým menom a neznemožňovali tak ostatným si zasúťažiť, keďže počet miest v aplikácii je limitovaný na 50.

Na záver sa Samo poďakoval všetkým za aktívnu účasť a poprial veľa podnetných nápadov do ďalších mesiacov.