Uskutočnilo sa šieste zasadnutie ŽP

Dňa 1. februára 2023 sa uskutočnilo šieste zasadnutie ŽP. Na úvod sa vyhodnotila súťaž o „naj triedu“ školy za prvý polrok. Do konečnej tabuľky triedy priebežne získavali body za čistotu, reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach aj nad rámec svojich povinností a taktiež po polročnej klasifikácii aj za vyučovacie výsledky. Po polroku je poradie tried v súťaži nasledovné:
1. miesto- 7.B- 79 bodov
2 .miesto – 8.B- 69,5 bodov
3. miesto – 9.A – 68,5 bodov

Ostatné triedy si môžu nájsť svoje predbežné výsledky na nástenke ŽP, kde budú čoskoro vyvesené. Keďže ide len o polročné hodnotenie a rozdiely nie sú priepastné, veríme tomu, že všetky triedy sa budú ešte viac snažiť vylepšiť si svoje celkové skóre a uspieť v tejto súťaži. Pripomíname, že hlavou cenou je 100€ na triedny výlet alebo inú triednu akciu, 50€ za druhé a 30€ za tretie miesto. Súťaž sa uzavrie po poslednom zasadnutí ŽP na začiatku júna, kedy budú vyhlásené aj definitívne výsledky.

Zasadnutia sa opäť zúčastnila aj koordinátorka zelenej školy Mgr. Takácsová, ktorá prítomných žiakov informovala o akcii „Desiata bez obalu“ organizovanou spoločnosťou Ekoalarm, ktorá sa zaoberá rozširovaním environmentálneho povedomia žiakov. Cieľom projektu je primäť žiakov a rodičov zmýšľať ekologicky aj pri príprave desiatej a snažiť sa eliminovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Vo februári vyberieme jeden deň v týždni , kedy si žiaci majú priniesť desiatu v nejakom „desiatovníku“, aby vyprodukovali minimum odpadu. Termín bude oznámený prostredníctvom zástupcov v ŽP.

Následne sa ŽP zaoberal organizáciou žiackeho plesu. Pripomíname, že ples sa uskutoční 17.2.2023 od 17:30 do 22:00 a môžete sa tešiť na bohatý a zaujímavý program, ktorý sme si pre vás pripravili. Nezabudnite prísť slušne spoločensky oblečení, keďže cieľom žiackeho plesu je učiť žiakov slušnému správaniu a zásadám etikety. Takisto sa môžete tešiť na hodnotné ceny, ktoré na vás čakajú v našej tombole. Cena tombolového lístka je 0,50€. Výťažok z tomboly bude venovaný rodičom žiaka 1.B Krištofa Czӧdӧra. Veríme, že všetci preukážete svoju empatiu a po skončení plesu budeme môcť odovzdať rodičom peknú vyzbieranú sumu. Takisto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, firmám, organizáciám, ako aj súkromným osobám, vďaka ktorým máme v tombole množstvo cien, ktoré, dúfame, že svojmu majiteľovi prinesú radosť a úžitok.

V ďalšej časti zasadnutia nám Samuel Laho a Alexandra Szekeresová  porozprávali o priebehu a výsledkoch ďalšieho zasadnutie mestského žiackeho parlamentu, na ktorom sa aktívne zapájajú do diania, čím úspešne reprezentujú našu školu. Obaja boli vybratí do športového výboru, ktorý bude organizovať zaujímavé športové akcie pre mladých ľudí v meste.

Na záver zasadnutia sa Samo všetkým poďakoval za účasť a poprial predsedom tried veľa ďalších úspechov.