Uskutočnilo sa šieste zasadnutie ŽP

Dňa 7. februára 2024 sa uskutočnilo šieste zasadnutie ŽP. Na úvod sa vyhodnotila súťaž o „naj triedu“ školy za prvý polrok. Do konečnej tabuľky triedy priebežne získavali body za čistotu, reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach aj nad rámec svojich povinností a taktiež po polročnej klasifikácii aj za vyučovacie výsledky. Po polroku je poradie tried v súťaži nasledovné:

1. miesto -   9.B - 67 bodov

2 .miesto -  5.C- 63 bodov

3. miesto – 7.C – 60 bodov

Ostatné triedy si môžu nájsť svoje predbežné výsledky na nástenke ŽP, kde budú čoskoro vyvesené. Keďže ide len o polročné hodnotenie a rozdiely nie sú priepastné, veríme , že všetky triedy sa budú ešte viac snažiť vylepšiť si svoje celkové skóre a uspieť v tejto súťaži. Pripomíname, že hlavou cenou je 100€ na triedny výlet alebo inú triednu akciu, 50€ za druhé a 30€ za tretie miesto. Súťaž sa uzavrie po poslednom zasadnutí ŽP na začiatku júna, keď budú vyhlásené aj definitívne výsledky.

Následne sa ŽP zaoberal organizáciou charitatívneho žiackeho plesu. Po skončení plesu, ktorý sa uskutočnil 9.2.2024,  vyjadrujeme veľkú spokojnosť s jeho priebehom. Žiaci prišli slušne a vkusne oblečení, aktívne sa zapájali do tanca aj súťaží, ktoré boli pre nich pripravené. Zároveň prejavili svoju veľkú mieru empatie a prosociálneho cítenia pri kupovaní tombolových lístkov, keďže výťažok z tomboly pôjde na finančnú podporu Krištofka z 2.B triedy. Práve vďaka tomu sa podarilo vyzbierať úžasných 1400€, ktoré budú použité na nákup rôznych rehabilitačných pomôcok pre nášho „malého veľkého školského bojovníka“. Zároveň by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom, ktorí do tomboly venovali množstvo zaujímavých a hodnotných cien, čím ešte viac podnietili žiakov kúpiť si čo najväčšie množstvo tombolových lístkov. Zároveň patrí veľké ďakujem nasledovným osobám a firmám:

  • Pekáreň Orémusz za sponzorské poskytnutie pagáčov
  • Firma Mattoni za sponzorské poskytnutie nealka na stoly
  • Svadobný salón Ellit za sponzorské zapožičanie svadobných návlekov a dekorácií na výzdobu

Osobitne by sme sa chceli poďakovať p.uč. Trstenovičovej a p. uč. Lampertovi za fantastickú fotodokumentáciu plesu, p. uč. Garbanovej za celú výzdobu jedálne, p.uč. Kasášovej za odbornú prípravu moderátoriek a napísanie článku o plese, školskej jedálni za výbornú večeru.  DJ Olimu za výborný výber piesní, tanečníkom Daniele Szuszekovej (7.C) a Aurelovi Kolimárovi, ako aj speváčke Anne Natálii Buffovej za nádherný profesionálny výkon v programe, členom ŽP za  celkovú organizáciu plesu. Takisto ďakujeme vedeniu školy za podporu a  všetkým pedagogickým ako aj nepedagogickým zamestnancom za pomoc pri príprave jedálne, ako aj jej upratovaní.

Na záver zasadnutia sa Alexka všetkým poďakovala za účasť a popriala predsedom tried veľa ďalších úspechov.