Uskutočnilo sa štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 7.decembra 2022 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedol jeho predseda, Samuel Laho. Na úvod privítal všetkých predsedov a podpredsedov tried v tomto krásnom predvianočnom období. Následne oboznámil všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.

Veľmi dôležitým bodom programu bola organizácia žiackeho plesu, ktorý sa na našej škole uskutoční po trojročnej prestávke. Tentokrát bude mať opäť charitatívny charakter, pretože výťažok z tomboly bude použitý na finančnú pomoc žiakovi v núdzi. Predsedovia tried dostali za úlohu zistiť predbežný záujem o ples do 11.januára. Žiacky parlament schválil termín plesu na 17.2.2023, pričom stanovil vstupné na 10€ na žiaka. Vstupné bude zahŕňať večeru, nealko, sladké a slané občerstvenie. Ples sa uskutoční v čase od 17:30 do 22:00.  Na ples treba prísť slušne formálne oblečený. Lístky sa budú predávať u p. uč. Kuttnera od 16.1. do 25.1.2023. Parlament súhlasil s prípravou programu aj výzdobou školskej jedálne. Zároveň súhlasil s predajom tomboly, výťažok z ktorej sa použije na adresnú finančnú pomoc nášmu žiakovi v núdzi. Cena tombolového lístka zostane nezmenená - 0,50€. Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na vašu hojnú účasť.

Na záver rokovania poprial Samo všetkým predsedom, podpredsedom, ako aj žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody v kruhu rodiny a šťastný a úspešný nový rok 2023.