Uskutočnilo sa štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 13. decembra 2023 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedla jeho predsedníčka Alexandra Szekeresová. Na úvod privítala všetkých predsedov a podpredsedov tried v tomto krásnom predvianočnom období. Následne oboznámila všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.

Posledný predvianočný týždeň sa uskutoční vianočné bodovanie tried, a preto apelujeme na všetky triedy, aby sa posnažili mať čo najkrajšiu vianočnú výzdobu, a tým mali možnosť získať čo najviac bodov so súťaže o „naj triedu školy“.

Veľmi dôležitým bodom programu bola organizácia žiackeho plesu. Tentokrát bude mať opäť charitatívny charakter, pretože výťažok z tomboly bude použitý na finančnú pomoc nášmu žiakovi Krištofkovi, ktorý trpí závažným ochorením- spinálnou svalovou atrofiou, pričom jeho liečba je finančne veľmi nákladná. Ples sa uskutoční 9.2.2024, pričom stanovil vstupné na 12€ na žiaka. Vstupné bude zahŕňať večeru, nealko, sladké a slané občerstvenie. Ples sa uskutoční v čase od 17:30 do 22:00.  Na ples treba prísť slušne formálne oblečený. Lístky sa budú predávať u p. uč. Kuttnera od 8.1. do 19.1.2024. Parlament súhlasil s prípravou programu aj výzdobou školskej jedálne. Zároveň súhlasil s predajom tomboly, výťažok z ktorej sa použije na adresnú finančnú pomoc nášmu žiakovi v núdzi. Cena tombolového lístka zostane nezmenená - 0,50€. Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na vašu hojnú účasť.

Na záver rokovania popriala Alexka všetkým predsedom, podpredsedom ako aj žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody v kruhu rodiny a šťastný a úspešný nový rok 2024.