Uskutočnilo sa tretie zasadnutie ŽP

Dňa 16.novembra 2022 sa uskutočnilo tretie zasadnutie ŽP, ktoré otvoril jeho predseda, Samuel Laho, ktorý na úvod všetkých privítal. Následne informoval predsedov a podpredsedov tried o počte pridelených bodov za čistotu tried a úroveň separácie za mesiace október a november, ako aj za Halloweenskú výzdobu. Predsedovia tried mu nadiktovali mená žiakov, ktorí sa v nejakých súťažiach umiestnili na prvých troch miestach, za čo získali príslušný počet bodov. Body získali takisto tri najúspešnejšie triedy na druhom stupni za zber papiera, a to triedy VI.A, VII.B a V.C

Keďže október je Mesiac úcty k starším, vyhlásil ŽP súťaž o najinšpiratívnejšieho seniora. Víťazkou súťaže sa stala Ema Rybáriková (V.A), ktorá si za svoj vzor vybrala nedávno zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. Za svoj sloh vyhrala poukážky do bufetu v hodnote 15€.

Zasadnutia sa opäť zúčastnila aj Mgr. Takácsová ako koordinátorka Zelenej školy, ktorá prítomných informovala o doteraz splnených aktivitách, ako aj výzvach, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období.

Naše mesto sa snaží vychádzať v ústrety mladým, napĺňať ich túžby a realizovať aktivity, ktoré by zlepšili ich životné podmienky v našom meste. Preto sa mesto rozhodlo vytvoriť mestský mládežnícky parlament, cieľom ktorého je obhajovať záujmy mladých. Z našej školy sa doň zapojili Samuel Laho a Alexandra Szekeresová, ktorí nás budú pravidelne informovať o realizovaných aktivitách a výzvach do budúcnosti, na ktorých by sa mohol podieľať aj náš žiacky parlament.

V novembri si členovia ŽP vždy pripomínajú 17. november z dvoch dôvodov- Je to Deň boja za slobodu a demokraciu a zároveň Medzinárodný deň študentstva  oslavujúci mladých ľudí ako hybnú silu mnohých historických zmien v spoločnosti. Pri tejto príležitosti zrealizuje ŽP rozhlasovú reláciu, cieľom ktorej je zdôrazniť význam mladých šikovných ľudí , ktorí sa dokážu angažovať a prispieť k zlepšeniu sveta okolo seba.

Na záver zasadnutia poďakoval Samo všetkým prítomným za aktívnu účasť a poprial veľa zdravia a úspechov.