Uskutočnilo sa tretie zasadnutie ŽP

Dňa 10. novembra 2021 sa uskutočnilo tretie zasadnutie ŽP, ktoré otvoril jeho predseda Samuel Laho, ktorý na úvod všetkých privítal. Následne informoval predsedov a podpredsedov tried o počte pridelených bodov za čistotu tried a úroveň separácie za mesiace október a november. Predsedovia tried mu nadiktovali mená žiakov, ktorí sa v nejakých súťažiach umiestnili na prvých troch miestach, za čo získali príslušný počet bodov. Body získali takisto tri najúspešnejšie triedy na druhom stupni za zber papiera, a to triedy VI.B, V.C a VI.C.

Keďže október bol vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti, organizuje ŽP v spolupráci s koordinátorom kybernetickej bezpečnosti na našej škole Mgr. Lampertom besedu s expertom na danú problematiku Karolom Suchánkom. Beseda sa uskutoční 15.novembra o 15:00 cez ZOOM, pričom žiaci sa na besedu môžu prihlásiť prostredníctvom edupage. Prihláseným žiakom príde v deň konania besedy link, cez ktorý sa budú môcť na besedu prihlásiť.

V novembri si členovia ŽP vždy pripomínajú 17. november z dvoch dôvodov- Je to Deň boja za slobodu a demokraciu a zároveň Medzinárodný deň študentstva -  oslavujúci mladých ľudí ako hybnú silu mnohých historických zmien v spoločnosti. Pri tejto príležitosti plánuje ŽP pripraviť rozhlasovú reláciu, cieľom ktorej bude zdôrazniť význam mladých šikovných ľudí , ktorí sa dokážu angažovať a prispieť k zlepšeniu sveta okolo seba. Ďalšou aktivitou bude  súťaž s názvom Mladí o mladých pre mladých. Súťaž bude vlastne kvízom o významných mladých ľuďoch v aplikácii Kahoot. Súťaž bude spustiteľná od piatka 19.novembra do nedele 21.novembra. Každý žiak, ktorý má záujem zapojiť sa do súťaže sa prihlási pod svojím menom a priezviskom, ináč bude diskvalifikovaný. Takisto každý môže súťažiť iba raz. Víťazi môžu získať zaujímavé ceny, ktoré potešia každého študenta. Tešíme sa na vašu účasť a všetkým držíme palce!

Na záver zasadnutia poďakoval Samo všetkým prítomným za aktívnu účasť a poprial veľa zdravia a úspechov.