Základná škola, G.Bethlena 41,  940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od  1. septembra 2020 (školský rok 2020/2021 )

a)     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

b)    Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: (zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch)

Kategória:

  • asistent učiteľa – 5 pracovných miest,
  • školský špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto,
  • školský psychológ – 1 pracovné miesto

Podkategória: xx

c)     Kvalifikačné predpoklady:  v súlade  s Vyhláškou  MŠVVŠ   SR  č.  1/2020 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Asistent učiteľa –  úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.) – študijný odbor a ďalšie podmienky sú uvedené v kvalifikačných predpokladoch na výkon funkcie v prílohe č. 6 citovanej vyhlášky,

Školský špeciálny pedagóg – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) so zameraním na špeciálnu pedagogiku – študijný odbor, program a kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe č. 8,

Školský psychológ –  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) – študijný odbor psychológia - kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe č. 10.

d)    Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Profesijný životopis
  • Fotokópia – doklad o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

e)     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

·       Predpokladaný nástup : školský rok 2020/2021 – 1.september 2020

f)     Platové náležitosti: plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy.

Všetky požadované doklady zasielajte na adresu:

·       Poštou na adresu: ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

·       E-mailom: darina.drugova@zsbethlena.sk