Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s
nástupom od 1. marca 2023 (školský rok 2022/2023)

a) Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: (zákon č.138/2019 Z.z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch)
Kategória: školský psychológ - 1 pracovné miesto v rámci projektu NP POP II
Podkategória: xx

c) Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa (Mgr.) v súlade
s Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 10 citovanej
vyhlášky).

d) Zoznam požadovaných dokladov:
 - Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 - Profesijný životopis vo forme europasu
 - Fotokópia – doklad o nadobudnutom vzdelaní
 - Súhlas so spracovaním osobných údajov
 - Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Predpokladaný nástup: školský rok 2022/2023 – 1. marca 2023 do 31. augusta 2023

f) Platové náležitosti: plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného
vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej
legislatívy.

Všetky požadované doklady zasielajte na adresu:
- Poštou na adresu: ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
- E-mailom: darina.drugova@zsbethlena.sk