Voľné pracovné miesto

Základná škola, G.Bethlena 41,  940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od  1. septembra 2023  

a) Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: (zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch)

Kategória: školský špeciálny pedagóg -  1 pracovné miesto v rámci  NP POP 3

Podkategória: xx

c) Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa (Mgr.) v súlade  s Vyhláškou  MŠVVŠ   SR  č.  173/2023 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 8 citovanej vyhlášky

d) Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Profesijný životopis vo forme europasu
  • Fotokópia – doklad o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:  

  • Predpokladaný nástup : školský rok 2023/2024 – 1. september 2023 do 31. augusta 2024

f) Platové náležitosti: plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy.

Všetky požadované doklady zasielajte na adresu:

  • Poštou na adresu: ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
  • E-mailom: darina.drugova@zsbethlena.sk