Voľné pracovné miesto: Anglický jazyk a literatúra

Základná škola, G.Bethlena 41,  940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od  1. septembra 2024

a) Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: (zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch) :  učiteľ/ka (100 % úväzok)

Aprobácia:  Anglický jazyk a literatúra

c) Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a  v súlade  s Vyhláškou  MŠVVŠ   SR  č.  173/2023 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 1).

d) Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Profesijný životopis vo forme europasu
  • Fotokópia – doklad o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti      

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:  

      ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

  • Predpokladaný nástup :

školský rok 2024/2025 – 1. september 2024

f) Platové náležitosti: od 1 161,50 € plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy .

Všetky požadované doklady zasielajte do 14. 6. 2024  na adresu:

  • E-mailom: darina.drugova@zsbethlena.sk
  • Poštou na adresu: ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky