Voľné pracovné miesto

Základná škola, G.Bethlena 41,  940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od  1. októbra 2022 (školský rok 2022/2023)

a) Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: (zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch)

Kategória: školský psychológ – 1 pracovné miesto v rámci projektu NP POP II

Podkategória: xx

c) Kvalifikačné predpoklady: v súlade  s Vyhláškou  MŠVVŠ   SR  č.  1/2020 Z.z. ,

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 10 citovanej vyhlášky).

Školský psychológ - kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  1. v študijnom programe psychológia
  2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

d) Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Profesijný životopis vo forme europasu
  • Fotokópia – doklad o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:  

  • Predpokladaný nástup :
    školský rok 2022/2023 – 1. októbra 2022 do 31. augusta 2023

f) Platové náležitosti: plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy.

Všetky požadované doklady zasielajte na adresu: