Zdravotnícky pracovník v našej škole

Naša škola sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR – zdravotnícky zamestnanec v škole. Tento projekt trvá od septembra 2022 do augusta 2024 a je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zdravotný zamestnanec: Mgr. Monika Capuličová
Konzultačné hodiny: 8:00 – 15:00 hod.
Telefónne číslo: 0918 410 187
Miestnosť: dúhová miestnosť (prízemie-vestibul)

Školský zdravotník je zamestnancom školy, ktorý poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, realizuje skríning s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravotného štýlu a prevencie ochorení. V prípade akútnych problémov môžu žiaci využiť služby školského zdravotníka a požiadať o pomoc.

Popis pracovných činností zdravotníckeho pracovníka:
a) sleduje a posudzuje zdravotný stav,
b) meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
c) aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
d) odoberá biologický materiál,
e) orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
f) podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
g) ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
h) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
i) hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
j) zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k) informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
l) informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
m) vedie si Zdravotný záznam,
n) vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

(2) Ďalšie  činnosti:
a) vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné,
b) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole,
c) vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,
d) identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka,
e) riadi hygienu prostredia, zabezpečuje epidemiologické a hygienické opatrenia v škole,
f) vykonáva hygienický filter u detí a žiakov,
g) spolupracuje pri záujmových a vzdelávacích aktivitách pre dieťa a žiaka v oblasti prvej pomoci, v programoch podpory a výchovy k zdraviu,
h) spolupracuje s ďalšími zamestnancami školy.