Separovanie odpadu na Bethlenke
Triedený zber odpadu sa stal bežnou súčasťou našej Bethlenky. V každej triede máme farebne rozlíšené koše na separovaný odpad. Snažíme sa chrániť prírodu a minimalizovať objem komunálneho odpadu.
Ako to funguje?
Zapojili sme v rámci Zelenej školy do dvoch projektov: EKOALARM a Triedim, triediš, triedime. Oba projekty sú zamerané na podporu environmentálnej výchovy a učia nás ako správne vytriediť odpad, aby neskončil iba na skládkach odpadu či v spaľovniach.
KAŽDÝ PIATOK cez veľkú prestávku zberový referent triedy alebo týždenníci odovzdávajú p. školníkovi vyseparovaný odpad – plasty a papier. Žiacky parlament, ktorý vyhlásil súťaž „O najaktívnejšiu triedu počas školského roka,“ prideľuje body triedam aj za správne vyseparovaný odpad.
Čo je odpad?
Odpadom môžeme nazvať všetko, čo sa nám zdá nepotrebné. Ale odpad môže byť hodnotným zdrojom, surovinou pre niekoho, kto ho dokáže využiť. Jeho opätovné využitie, prípadne recyklácia šetrí prírodné zdroje, energiu, naše peniaze a chráni životné prostredie pred ďalším znečisťovaním.
Zapojili sme v rámci Zelenej školy do dvoch projektov Ekoalarm a Triedim, triediš, triedime, ktoré sú zamerané na podporu environmentálnej výchovy a učia nás ako správne vytriediť odpad, aby neskončil iba na skládkach odpadu či v spaľovniach.
Čo znamená triediť odpad?
Triediť odpad znamená vložiť odpad do oddelených nádob, aby bolo možné ich ďalšie spracovanie. Odpad vyprodukovaný v škole je možné roztriediť podľa druhu na jednotlivé zložky, najmä na plasty, papier a bio odpad.
Ako triediť odpad?
Odpad triedime tak, že ho vhadzujeme do príslušného farebne odlíšeného kontajnera. Je veľmi dôležité, aby sme ho nepomiešali, pretože by sme znehodnotili celý obsah v nádobe.
PLASTY – na triedenie používame nádoby označené žltou farbou. Vhadzujeme plastové obaly z minerálok, džúsov, platové fólie, obaly z čistiacich prostriedkov a tégliky z jogurtov.
PAPIER a KARTÓN – na triedenie používame nádoby označené modrou farbou. Najčastejšie zbierame letáky, časopisy, noviny, zošity, brožúry, katalógy, kancelársky papier, papierové vrecká, papierové obaly a papierové krabice.
BATÉRIE – na triedenie používame nádoby označené červenou farbou. Patria sem všetky ceruzkové batérie, batérie z prenosných počítačov a mobilných telefónov. Batérie obsahujú množstvo ťažkých kovov, ako sú olovo, kadmium, nikel a ortuť, ktoré sú extrémne toxické. Nepatria preto do bežného smetného koša.
Mgr. Henrieta Takácsová
koordinátorka projektu Zelená škola