P.č. Predmet Druh zákazky podľa vecného hľadiska Druh zákazky podľa finančného hľadiska Identifikácia úspešného uchádzača Cena v € Informácia o výsledku
4. Interiérové vybavenie do tried pre žiakov I. a II. ročníka ZŠ   Zákazka podľa § 117 Educas s.r.o., Továrenská 390/5, 911 05 Trenčín 7 654,80 € vrátane DPH výsledok oznámený len úspešnému uchádzačovi. Výsledok VO bol zverejnený v profile VO na webovej stránke
3. Rekonštrukcia a oprava konferenčnej miestnosti a učebne výpočtovej techniky   Zákazka podľa § 117 Peter Štaubert, Výpalisko 1407/31,      940 02 Nové Zámky 9 867,50 € vrátane DPH výsledok oznámený len úspešnému uchádzačovi. Výsledok VO bol zverejnený v profile VO na webovej stránke
2. Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021   Zákazka podľa § 117 Ani jedno vydavateľstvo nemalo v ponuke všetky požadované učebnice, preto sa pristúpilo k rozdeleniu zákazy medzi viaceré vydavateľstvá 16 504,00 € vrátane DPH  
1. Združená dodávka elektriny   Zákazka podľa § 117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 24 742,87 € vrátane DPH výsledok oznámený len úspešnému uchádzačovi