Vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci!

V prvom rade sa chcem poďakovať zástupcom v Rade školy, že ma vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy svojimi hlasmi podporili a prejavili mi dôveru. Túto dôveru nesklamem, to vám sľubujem. S mnohými rodičmi som už v našej škole spolupracovala ako triedna učiteľka a na všetkých mám tie najkrajšie spomienky. Prihováram sa vám preto s veľkou pokorou a úctou.

Teraz, ako riaditeľka školy sa vám chcem poďakovať za niekoľko zásluh: ďakujem vám všetkým, že ste zapísali svoje ratolesti do našej školy, ďakujem vám, že absolútna väčšina z vás ste milujúci rodičia, ktorí svojou láskou obohacujete citový svet svojich detí. Verte mi, že deti v každom veku potrebujú mať istotu, že ich má niekto rád, že niekomu záleží na nich, a preto prejavy, ako pohladenie, pritúlenie, láskavé slová – „maminka ťa má veľmi rada“, pusinka za úspech, na dobrú noc sú citové vitamíny, ďakujem vám zároveň za to, že nikdy nepodrývate autoritu učiteľov, že ju posilňujete.

Viete, vážení rodičia, cesta k úspechu žiaka často vedie cez dobrý vzťah k učiteľovi, dobrý vzťah k učiteľovi pomáha rozvíjať dobrý vzťah k vyučovaciemu predmetu a dobrý vzťah k tomu či onomu predmetu môže viesť k úspešnej kariére v živote. Ďakujem vám ďalej za všetku pomoc, ktorú poskytujete škole bez akéhokoľvek čo i len náznaku nároku na nejaké úľavy pre vaše deti.

Je mojou ambíciou, aby sa vaše deti – naši žiaci cítili komfortne v našej škole. „Škola je kamarát“ je mottom všetkých nás vo vzťahu k žiakom. Samozrejme, kamarátsky vzťah musí mať svoje limity a isteže existuje červená čiara, ktorú v tomto vzťahu nesmie prekročiť žiak voči učiteľovi ani učiteľ voči žiakovi. Ako mestá a obce majú svoje všeobecne záväzné nariadenia, ako štát má zákony, tak škola má školský poriadok. Ak sa žiak naučí dodržiavať školský poriadok, naučí sa žiť v spoločnosti bez konfliktu so zákonom. Aj týmto škola pripravuje svojich zverencov na život. Verte mi, milí rodičia, že vo svojom prvom príhovore nechcem prednášať, poúčať ani nudiť nejakými všeobecnými tézami. Chcem sa obmedziť len na to najdôležitejšie, na to, čo mi najviac leží na srdci.

Chcem, aby naša škola znova získala kredit vynikajúcej, v mnohých ohľadoch bezkonkurenčnej vzdelávacej inštitúcie. Má na to všetky predpoklady. Má vynikajúcich učiteľov, pre ktorých ich povolanie je poslaním. Komenský povedal, že je šťastný žiak, ktorý ma dobrého učiteľa. Povedal to pred vyše 400 rokmi a platí to aj dnes. Podľa toho máme v škole veľmi veľa šťastných žiakov.

Druhým predpokladom stať sa opäť vyhľadávanou školou je jej vybavenie najmodernejšou technikou. Počtom počítačov, notebookov, interaktívnych tabúľ, vizualizérov sme na druhom mieste v Nitrianskom kraji. Rodičov, ktorých deti navštevujú školu, musí zaujímať aj hygienický štandard školy. Naša škola je krásna a čistá a žiaci v nej majú svetelný komfort, pretože sme jediná škola, ktorá zabezpečuje osvetlenie tried podľa noriem EÚ.

Vážení rodičia! Dobrú spoluprácu školy a rodičov pokladám za alfu a omegu dobrého imidžu školy a úspešných výsledkov našich žiakov. Budem veľmi pozorne počúvať vaše názory, budem veľmi citlivo zvažovať vaše podnety, a ak budú pre školu užitočné, vďačne ich budeme aplikovať v našom školskom živote. Bude mojím, ale aj vaším úspechom, keď sa nám podarí v prístupe k vašim deťom a našim žiakom naladiť na rovnakú vlnovú dĺžku, keď riešenia problémov /lebo ani tým sa celkom nevyhneme/ budeme hľadať na rovnakých frekvenciách a keď sa na hodnotu vzdelávania budeme pozerať rovnakou optikou.

Na záver vás chcem poprosiť, naozaj poprosiť: prosím vás, máte blízkych i vzdialených príbuzných, máte susedov, máte kolegov v zamestnaní, máte priateľov, známych. Hovorte s nimi o našej škole, chváľte ju, hovorte o nej s úctou a rešpektom, pomáhajte nám resuscitovať vynikajúcu reputáciu školy a odporúčajte ju tým, ktorí sa rozhodujú, do ktorej školy zapísať svoje dieťa. Hovorte o našej škole, ktorá sa o dieťa postará ráno od siedmej hodiny večer do 17:00 hod. Hovorte, prosím, o našej škole, ktorá poskytuje všestranný a kvalitný servis bez rozdielu každému svojmu zverencovi. Za to vám srdečne ďakujem.

Mgr. Iveta Rajčániová