Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov Bethlenky 2024

Dňa 25.06.2024 sa v našej Bethlenke konalo slávnostné podujatie - Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov Bethlenky za školský rok 2023/2024. Naše deti absolvovali množstvo súťaží, v ktorých excelentne obstáli na úrovni - okresných, krajských i celoslovenských kôl. Oceňovanie pozostávalo z dvoch častí. V prvej časti sme vyhodnotili naše najlepšie športové družstvá dievčat i chlapcov a najúspešnejších športovcov - jednotlivcov. Druhá časť slávnostného vyhodnotenia bola zameraná na predmetové olympiády, vedomostné i umelecké súťaže. Bethleňáci sa poctivo pripravovali na rozličné súťaže a sme na nich nesmierne hrdí! Veľká vďaka za prípravu patrí samotným deťom, rodičom, starým rodičom a pedagógom, ktorí tieto deti starostlivo viedli. Za dokonale zorganizovanú akciu patrí veľká vďaka pani učiteľke PaedDr. Ľudmile Trstenovičovej, RNDr. Erike Garbanovej, Mgr. Anikó Decsi, PaedDr. Oľge Kasášovej, všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, rodičom a starým rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu neopakovateľnej a krásnej akcie našich skvelých talentovaných detí. Všetkým oceneným deťom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa zdravia, šťastia a ďalších úspechov v novom školskom roku! Tešíme sa na stretnutie o rok, milí priatelia!

Vďaka za realizáciu akcie patrí i našim sponzorom: RZ Bethlenko, Pán Kucharovič - ľadová dreň, Zmrzlina Jadran, Pekáreň Juraj Oremus, Slovkvet Branislav Oremus