O predmete Matematika

Schopnosť riešiť problémové úlohy je veľmi dôležitá vlastnosť pre každého človeka. Táto schopnosť sa dá vypestovať a rozvíjať neustálym tréningom a cvičením. Veľkú úlohu v tréningu rozumu hrá matematika. Matematika - to nie je nielen učenie násobilky, riešenie príkladov a podobne. Jej úloha je oveľa širšia. Musí rozvíjať intelektuálne schopnosti žiakov, tvorivosť, predstavivosť, abstraktné myslenie, schopnosť logického myslenia. Navyše prispieva k vytváraniu určitých rysov osobnosti ako je vytrvalosť, pracovitosť, schopnosť riešiť úlohy. Poznatky a zručnosti získané v matematike sú predpokladom na štúdium prírodovedných i spoločenských odborov. Na vyučovanie matematiky preto kladieme veľký dôraz, či už prebieha v klasickej triede alebo v počítačovej učebni.

Vyučujúci matematiky na 2. stupni:
Mgr. Róbert Jonáš
Mgr. Milan Lampert
Mgr. Ľuboslava Kajanová
Mgr. Andrea Kecskésová
PaedDr. Beáta Macáková
PaedDr. Ľudmila Trstenovičová

AKTUALITY

Prvé miesto v okresnom kole Pytagoriády P7

-

Fantastický úspech v okresnom kole Matematickej olympiády

-

Školské kolo Pytagoriády 2021/2022

-

Matematická prechádzka po Nových Zámkoch pre deviatakov

-

Nesmierne úspešný ročník okresného kola Pytagoriády

-

Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z5

-

2. miesto v Matematickej olympiáde kat. Z6

-