O predmete Matematika

Schopnosť riešiť problémové úlohy je veľmi dôležitá vlastnosť pre každého človeka. Táto schopnosť sa dá vypestovať a rozvíjať neustálym tréningom a cvičením. Veľkú úlohu v tréningu rozumu hrá matematika. Matematika - to nie je nielen učenie násobilky, riešenie príkladov a podobne. Jej úloha je oveľa širšia. Musí rozvíjať intelektuálne schopnosti žiakov, tvorivosť, predstavivosť, abstraktné myslenie, schopnosť logického myslenia. Navyše prispieva k vytváraniu určitých rysov osobnosti ako je vytrvalosť, pracovitosť, schopnosť riešiť úlohy. Poznatky a zručnosti získané v matematike sú predpokladom na štúdium prírodovedných i spoločenských odborov. Na vyučovanie matematiky preto kladieme veľký dôraz, či už prebieha v klasickej triede alebo v počítačovej učebni.

Vyučujúci matematiky na 2. stupni:
Mgr. Róbert Jonáš
Mgr. Milan Lampert
Mgr. Ľuboslava Kajanová
Mgr. Andrea Kecskésová
PaedDr. Beáta Macáková
PaedDr. Ľudmila Trstenovičová

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Dňa 12. apríla sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6. – 8. ročníka...

Výborné výsledky Bethleňákov v okresnom kole Pytagoriády

V dňoch 20. – 21. marca sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž...

Úspešní riešitelia matematickej olympiády 2023

V stredu 25. januára sa konalo okresné kolo matematickej olympiády pre kategóriu piatakov. V tejto súťaži sa...

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

Každý rok v decembri sa koná školské kolo Pytagoriády. Zmerať svoje sily v matematickom myslení si mohli...

Prvé miesto v okresnom kole Pytagoriády P7

V dňoch 29.3. a 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Žiaci riešili 15 matematických úloh, kde okrem...

Fantastický úspech v okresnom kole Matematickej olympiády

Základná škola na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch sa pravidelne zapája do rôznych súťaží  a olympiád...

Školské kolo Pytagoriády 2021/2022

8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole, uskutočnili školské kolá matematickej...

Matematická prechádzka po Nových Zámkoch pre deviatakov

V stredu 10.11. 2021 sa žiaci 9.A a 9.B našej Bethlenky zúčastnili zaujímavej outdoorovej aktivity - matematickej...

Nesmierne úspešný ročník okresného kola Pytagoriády

Každoročne sa naša škola zapája do rôznych súťaží - výnimkou nie sú ani matematické.Tento školský...

Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z5

V stredu 27.1.2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Keďže epidemiologická situácia nedovolila „normálny“ priebeh súťaže...