O predmete Matematika

Schopnosť riešiť problémové úlohy je veľmi dôležitá vlastnosť pre každého človeka. Táto schopnosť sa dá vypestovať a rozvíjať neustálym tréningom a cvičením. Veľkú úlohu v tréningu rozumu hrá matematika. Matematika - to nie je nielen učenie násobilky, riešenie príkladov a podobne. Jej úloha je oveľa širšia. Musí rozvíjať intelektuálne schopnosti žiakov, tvorivosť, predstavivosť, abstraktné myslenie, schopnosť logického myslenia. Navyše prispieva k vytváraniu určitých rysov osobnosti ako je vytrvalosť, pracovitosť, schopnosť riešiť úlohy. Poznatky a zručnosti získané v matematike sú predpokladom na štúdium prírodovedných i spoločenských odborov. Na vyučovanie matematiky preto kladieme veľký dôraz, či už prebieha v klasickej triede alebo v počítačovej učebni.

Vyučujúci matematiky na 2. stupni:
Mgr. Róbert Jonáš
Mgr. Milan Lampert
Mgr. Ľuboslava Kajanová
Mgr. Andrea Kecskésová
PaedDr. Beáta Macáková
PaedDr. Ľudmila Trstenovičová

Úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády

V dňoch 9.4.2024 a 10.4.2024 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Je to súťaž, kde sa okrem počtu...

1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády

V stredu 3. apríla 2024 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z6, Z7, Z8. Úlohou...

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

Druhý decembrový týždeň sa konalo školské kolo Pytagoriády. V tejto matematickej súťaži si mohli zmerať sily...

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Dňa 12. apríla sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6. – 8. ročníka...

Výborné výsledky Bethleňákov v okresnom kole Pytagoriády

V dňoch 20. – 21. marca sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž...

Úspešní riešitelia matematickej olympiády 2023

V stredu 25. januára sa konalo okresné kolo matematickej olympiády pre kategóriu piatakov. V tejto súťaži sa...

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

Každý rok v decembri sa koná školské kolo Pytagoriády. Zmerať svoje sily v matematickom myslení si mohli...

Prvé miesto v okresnom kole Pytagoriády P7

V dňoch 29.3. a 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Žiaci riešili 15 matematických úloh, kde okrem...

Fantastický úspech v okresnom kole Matematickej olympiády

Základná škola na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch sa pravidelne zapája do rôznych súťaží  a olympiád...

Školské kolo Pytagoriády 2021/2022

8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole, uskutočnili školské kolá matematickej...