Uskutočnilo sa druhé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 18. októbra 2023 sa uskutočnilo druhé zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril koordinátor  ŽP  Mgr. Roman Kuttner, keďže predsedníčka ochorela.  Na úvod sa zhodnotila činnosť ŽP počas prvého mesiaca jeho fungovania, počas ktorého sa stihla vytvoriť nástenka ŽP, na ktorej žiaci nájdu aktuálne informácie o činnosti parlamentu, jeho aktivitách a súťažiach pre žiakov školy.

V úvodnej časti sa uskutočnilo prideľovanie bodov pre triedy za čistotu do súťaže o „naj triedu školy“, ako aj body za reprezentáciu školy v športových súťažiach a predmetových olympiádach.

Po úvodnom bloku sa zasadnutia zúčastnila aj koordinátorka Zelenej školy Mgr. Takácsová, ktorá všetkých informovala o získaní diplomu zelenej školy za rôzne aktivity týkajúce sa odpadu a jeho separovania. Takisto poprosila členov ŽP o aktívnu pomoc a spoluprácu pri realizovaní rôznych aktivít projektu.

Podpredsedovia ŽP Albert Kiss (8.b) a Daniela Szuszeková (7.c)  sa na začiatku mesiaca zúčastnili workshopu s názvom: Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí v meste, ktorý sa uskutočnil v KC Kompas. Obaja nám porozprávali o rôznych inšpiratívnych a podnetných aktivitách, ktoré tam realizovali. Zároveň sa v tomto bloku zhrnul aj druhý ročník mládežníckeho festivalu Teen fest, ktorý sa v meste uskutočnil aj vďaka usilovnosti a ochote žiakov našej školy, ktorí sa na príprave akcie podieľali. Sme hrdí na to, že máme na škole toľko ochotných mladých ľudí, ktorí majú záujem prispieť k rozvoju mládežníckych aktivít v meste.

ŽP bude v mesiaci október organizovať súťaž s názvom: Moja stará mama/ starý otec má lepší príbeh ako tvoja stará mama/ starý otec. Úlohou žiakov je napísať vtipný alebo zaujímavý príbeh, ktorý im porozprávali starí rodičia.Žiaci môžu svoje príspevky posielať na adresu žiackeho  parlamentu: ziackyparlamentbethlena@gmail.com do 7. novembra 2023, a tým sa zapojiť do súťaže o poukážky do školského bufetu.

Členovia parlamentu taktiež prisľúbili pomoc pri organizácii Halloweenskej zábavy na škole, ktorá sa uskutoční 27. októbra. Takisto sa uskutoční špeciálne bodovanie tried. Predsedovia tried majú takisto za úlohu vyzbierať od spolužiakov námety na piesne, ktoré by chceli počuť počas Halloweenskej zábavy.

Na záver všetci členovia súhlasili so všetkými vyššie spomenutými aktivitami a súťažami a jednohlasne schválili unesenie zo zasadnutia. Koordinátor všetkým poprial pekné jesenné prázdniny.