Uskutočnilo sa druhé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 14. októbra 2020 sa uskutočnilo druhé ZOOM zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvorila predsedníčka ŽP Jana Labancová  (9.C). Na úvod sa zhodnotila činnosť ŽP počas prvého mesiaca jeho fungovania, počas ktorého sa stihla vytvoriť nástenka ŽP, na ktorej žiaci nájdu aktuálne informácie o činnosti parlamentu, jeho aktivitách a súťažiach pre žiakov školy.

V prvej časti oboznámila prítomných s počtom bodov, ktoré triedy získali v septembrovom a októbrovom bodovaní tried, kde sa do úvahy brali čistota tried a úroveň separácie. Ďalšou dôležitou udalosťou, za ktorú budú môcť byť triedy odmenené bude zber papiera, ktorý sa uskutoční už budúci týždeň a predsedníčka apelovala na predsedov ostatných tried, aby túto akciu spropagovali vo svojich triedach a aktivizovali spolužiakov, aby sa zapojili v čo najväčšom počte a prispeli tak k dôležitému ekologickému počinu, akým recyklácia nepochybne je.  

Keďže v októbri si pripomíname mesiac úcty k starším, rozhodol sa žiacky parlament zorganizovať súťaž pri tejto príležitosti s názvom „Nezabudnuteľný zážitok so starým rodičom“. Príbehy môžu žiaci posielať na adresu žiackeho parlamentu: ziackyparlamentbethlena@gmail.com a vyhrať nejakú zaujímavú cenu.

Predsedovia tried boli informovaní o novej internetovej stránke, ktorú vytvorilo Ministerstvo školstva v spolupráci s Nadáciou Markíza s názvom Odpíš mi: www.odpisemeti.sk , cieľom ktorej je pomôcť deťom z celého Slovenska, ktoré sa stali obeťou šikanovania, prípadne boli jeho svedkom a boja sa o tom porozprávať. Tím skúsených psychológov im odpovie na akékoľvek otázky, podnety a príbehy a bude sa snažiť nájsť východisko z tohto závažného sociálno-patologického javu. Predsedníčka ŽP vyzvala predsedov, aby si pozorne všímali medziľudské vzťahy vo svojich triedach a o akýchkoľvek prejavoch šikanovania okamžite informovali triedneho učiteľa.

Na záver popriala predsedníčka ŽP všetkým prítomným predsedom a podpredsedom veľa zdravia a úspechov v škole a zaželala si, aby sa v tomto školskom roku podarilo zrealizovať aspoň časť naplánovaných aktivít.