Uskutočnilo sa prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 7.septembra.2022 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu (ŽP), ktorý tvorí dôležitý medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Členmi ŽP sú predsedovia všetkých tried na druhom stupni, čo znamená, že má 15 stálych členov. Koordinátorom je Mgr. Roman Kuttner. Za predsedu ŽP bol tajným hlasovaním všetkých členov zvolený Samuel Laho (9.A), jeho podpredsedami sú Daniela Szuszeková (6.C), Alexandra Szekeresová (8.B)Ľuboš Kovačič (9.A).  Zapisovateľom sa stal Samuel Laho (9.A). Nástenkármi sú Kamila Juhásová a Lara Lizáková (obe 7.A)

Všetci členovia novokonštituovaného ŽP jednohlasne odsúhlasili štatút žiackeho parlamentu, aj jeho plán činnosti na školský rok 2022/23. Žiaci školy sa môžu tešiť na množstvo zaujímavých aktivít a súťaží, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravili, napríklad na celoročnú súťaž o najlepšiu triedu druhého stupňa, ktorá na konci roka získa poukážku v hodnote 100€ na triedny výlet.

Prvou aktivitou  ŽP v tomto školskom roku je účasť na pietnom zhromaždení pri príležitosti Pamätného dňa Holocaustu v piatok 9.septembra. Tento dátum na Slovensku pripomína smutné výročie vydania Židovského kódexu Snemom Slovenského štátu v roku 1941, ktorý urobil zo Židov či Rómov občanov druhej kategórie.  Predseda Samo bude reprezentovať všetky základné školy v meste pri čítaní mien deportovaných novozámockých Židov.

Každoročne si pripomíname aj 26. September - Európsky deň jazykov a žiaci školy sa môžu tešiť na zaujímavú súťaž – kvíz o jazykoch cez aplikáciu Kahoot, kde sa niečo naučia, zabavia a zároveň môžu vyhrať hodnotné ceny.

Žiaci školy môžu dávať návrhy na rôzne zaujímavé školské aktivity, hlasovať v súťažiach a podávať súťažné návrhy, prípadne vyjadrovať pripomienky k práci ŽP prostredníctvom e-mailovej adresy ziackyparlamentbethlena@gmail.com

Všetci členovia ŽP veria, že ich aktívna činnosť prispeje k lepšej spolupráci medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi a taktiež motivuje triedne kolektívy i jednotlivcov pri realizácii rôznych aktivít, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravili, a o ktorých budú všetci informovaní prostredníctvom školského rozhlasu aj webovej stránky školy.