POKYNY

upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ na Ulici G. Bethlena 41, Nové Zámky v období od 1. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 

 

ÚVOD
Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností na Ulici G. Bethlena 41, Nové Zámky. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:

 • rodič – písomne triednou učiteľkou,
 • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – mailom a na pracovnej porade s vytvorením uznesenia,
 • žiak – triednou učiteľkou v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov, nepedagogického zamestnanca alebo jedného pedagóga.

Špeciálne usmernenia pri otvorení školského roku 2020/2021

Počas obdobia 2.9. – 14.9.  nad rámec zelenej fázy:

 • Prevádzka školy bude od 7:00-16:30. Ranná družina nebude, aby sa žiaci z rôznych ročníkov a tried nezmiešavali. Triedni učitelia čakajú svojich žiakov v triedach.
 • Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku za účasti rodičov s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa realizuje po triedach v sprievode jedného rodiča.  Ostatné triedy majú otvorenie školského roku v triede  - bez rodičov o 8:00 hod.
 • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v priestoroch školy.
 • Žiaci 2. stupňa sú povinní nosiť rúška.
 • Žiaci vstupujú 2.9.2020 do školy najskôr o 7:30 s vyplneným  Zdravotným dotazníkom a Vyhlásením zákonného zástupcu. Uvedené tlačivá nájdete na webovej stránke školy www.zsbethlena.sk. V prípade, že nemáte možnosť si uvedené dokumenty vytlačiť, nájdete ich ráno pred vstupom do budovy školy (prineste si prosím svoje pero).
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná a športová výchova sa realizuje v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

 

ZELENÁ FÁZA

ŠKOLA
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Škola zabezpečí, aby sa v jej priestoroch nepohybovali cudzie osoby.  

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

Školský klub detí sa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.

ZRIAĎOVATEĽ
K začiatku školského roka vydá pokyn riaditeľke  školy na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej školy, školského klubu detí a dezinfekcie priestorov pred otvorením prevádzky školy a školského klubu detí, kvôli prevencii nákazy COVID-19.

V spolupráci s riaditeľkou školy pre všetkých zamestnancov základnej školy a školského klubu detí a pre ich prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy a školského klubu detí zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.

Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – IZOLAČNÚ miestnosť.

RIADITEĽKA ŠKOLY
Upraví prevádzku a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Konkrétne budú platiť protiepidemiologické pokyny nariadené RÚVZ a ministerstvom školstva. Budeme pokračovať v pravidelnej dezinfekcii priestorov a predmetov, ktoré boli nariadené v pokynoch vytvorených riaditeľkou školy platných od 01.06.2020 do 30. 06.2020. Pri vstupe do školy si každý žiak i zamestnanec vydezinfikuje ruky.  Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. V prípade

V prípade nutnosti použije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky. Návšteva sa musí zdržať pri vrátnici školy a riaditeľka rozhodne o nutnosti vstupu do priestorov školy.

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 1). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

Riaditeľka školy zabezpečí ranný filter pri vstupe do základnej školy poverenou osobou

( upratovačka).

V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia Manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 časť Oranžová a Červená fáza.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Žiaci, ktorí končia vyučovanie a nenavštevujú ŠKD, odchádzajú dodržiavajúc všetky opatrenia v sprievode pedagóga na obed, následne domov. Deti navštevujúce ŠKD v sprievode vychovávateľky obedujú vo výdajnej školskej jedálni a dodržujú pravidlá stravovania, s ktorými sú oboznámení vopred a pokračujú vo výchovnej činnosti  ŠKD.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.3) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič (príloha č. 4). Zákonný zástupca:

 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.
 • Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
 • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo  riaditeľku školy.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.
 • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k bráne školy. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Výnimku tvorí rodič žiaka 1. ročníka  (prvý týždeň školského roka), ktorý odprevadí žiaka po vchod do budovy. Tam odovzdá dieťa službukonajúcej pani vychovávateľke.
 • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
 • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.


VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÉ OPATRENIA
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.

 

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení, ktoré sú stanovené inštitúciami pokračujeme v  opatreniach uvedených v pokynoch vytvorených riaditeľkou školy platných od 01.06.2020 do 30. 06.2020 v nadväznosti na manuál MŠVVaŠ SR platný od 01.09.2020. 

 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu  ochorenia COVID-19 sa budeme riadiť pokynmi manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 - ORANŽOVÁ FÁZA  ČERVENÁ FÁZA.

Termíny:

- od 2.9.2020 prebieha riadne vyučovanie a tvoríme jednu skupinu

- od 2.9.2020 do 14.9.2020 odporúčanie nosiť rúška

- od 16.9.2020 platia pravidlá nosenia rúšok podľa jednotlivých fáz

- k 1.10. 2020 budú vydané usmernenia ku krúžkovej činnosti

- do 20.9.2020 sa nepoužívajú telocvične a iné vnútorné priestory na šport

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich z  ďalších predpisov.

 

PRÍLOHY:

P3 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

P4 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

P5 – oznam zákonným zástupcom