Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk – Zákazka s nízkou hodnotou

Zverejnenie výsledku verejného obstarávania Predmet zákazky:

Rekonštrukcia povlakovej krytiny na telocvični vrátane tepelnej izolácie v ZŠ G. Bethlena Nové Zámky

 Dodávateľ:

G – METALL, s.r.o.

Mesačná 10956/4

940 02 Nové Zámky

IČO: 46 732 152

 Hodnota zákazky:

44.393,52  EUR vrátane DPH

Zverejnenie zmluvy