Hodnotenie predmetov dejepis

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Žiaci sa hodnotia v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje jeho práva a humánny prístup. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky, vedomosti, zručnosti, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. Uskutočňuje sa priebežné a celkové hodnotenie žiaka. Tematické previerky sa hodnotia podľa interného pokynu, ktorý schválila PK na svojom zasadnut  

   Stupnica hodnotenia:  100 – 85 % = 1
                                              84 – 70 % = 2
                                              69 – 50 % = 3
                                              49 – 25 % = 4