„Neposlušný jazýček“ alebo „Logopedické cvičenia s Majkou a sovičkou“

Mgr. Mária Dobiášová
Vyštudovala na UKF v Nitre odbor SJL-FIL (filozofia), na Prešovskej univerzite psychopédiu a na UK v Bratislave školskú logopédiu. Venuje sa deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo svojej praxi využíva nasledovné terapie: Fonologické terapie, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Bazálnu stimuláciu, Sindelár metódu. Predmetom jej záujmu je aj diagnostika a terapia detí predškolského veku s narušeným vývinom reči, terapia detí s poruchami výslovnosti. Hlásky sa precvičujú v postupnosti, v akej by mali byť osvojené vo vývine reči. Pomocou hravých úloh si môžu deti v domácom prostredí precvičiť nielen správnu výslovnosť, ale aj vizuálne vnímanie, naratíva, kogníciu, pozornosť aj prostredníctvom programov FONO a DysCom SK.
Žiaci ZŠ G. Bethlena sa na hodinu môžu prihlásiť počas konzultačných hodín cez Edupage každý pondelok a piatok od 13:00 do 15:00 hodiny.
Predškoláci od 5 rokov z Nových Zámkov a okolia sa môžu prihlásiť cez mail: dobiovmria@gmail.com.