O predmete anglický jazyk

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, čo znamená, že anglický jazyk sa učí už od prvého ročníka. Naša škola má vynikajúcu prestíž vo výučbe cudzích jazykov na okresnej aj krajskej úrovni, čo je zásluhou vynikajúcich a kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka.

Učiteľmi anglického jazyka sú na 1. stupni:
PaedDr. Mária Šimoníková
PaedDr. Gabriela Mizereová
Mgr. Alexandra Ivanová
Mgr. Erika Zemková
Mgr. Sandra Szekeresová
Mgr. Lucia Marenčíková

Na druhom stupni učia anglický jazyk:
Mgr. Stanislava Kuttnerová
Mgr. Kamila Tomková
Mgr. Zuzana Horňáčeková
Mgr. Žaneta Hečková
Mgr. Katarína Matunáková
Mgr. Roman Kuttner

Anglický jazyk sa začína vyučovať vo všetkých triedach už od prvého ročníka. Prváčikovia sa učia z moderných interaktívnych učebníc Rise and shine 1, ktoré sú založené na princípe "Learning by playing,“ čo znamená učenie hrou. A práve hra je tým správnym prostriedkom na osvojovanie si prvých slovíčok a skladanie prvých viet.
Druháci pokračujú vo vyučovaní s učebnicou Rise and shine 2.  V treťom ročníku je to učebnica Rise and shine 3 a vo štvrtom Rise and shine 4. V treťom a štvrtom ročníku sa k dvom hodinám anglického jazyka pridáva 1 hodina Praktickej angličtiny, ktorá je predmetom nášho školského vzdelávacieho programu a jej unikátnosť spočíva v rozširovaní a zlepšovaní komunikačných kompetencií žiakov, ktoré si osvojujú a precvičujú v reálnych životných situáciách (Nakupovanie, v reštaurácii...) využívajúc autentické didaktické materiály.

Žiaci na druhom stupni majú vo všetkých ročníkoch model 3+1- 3 hodiny anglického jazyka  a 1 hodinu Praktickej angličtiny. Tá sa okrem rozvíjania komunikačných kompetencií na druhom stupni zameriava aj na zvyšovanie povedomia o rôznych anglicky hovoriacich krajinách.
Žiaci našej školy po ukončení deviateho ročníka majú vedomosti na úrovni B1 európskeho referenčného rámca.
V piatom ročníku sa žiaci učia z inovatívnych a interaktívnych učebníc Beyond A2.  V 6. A 7. ročníku prechádzajú na učebnicu Beyond A2+ a v 8. a 9. ročníku z učebníc Beyond B1, ktoré majú náročnejšiu úroveň a po ich prebratí by žiaci mali byť schopní dorozumieť sa v cudzojazyčnom prostredí a rozprávať pomerne plynulo na akúkoľvek tému, ktorá sa na hodinách anglického jazyka preberala.

Čo sa týka vyučovacích metód, v škole sa uplatňuje predovšetkým komunikatívna metóda, ktorá je založená na rozvíjaní komunikatívnych zručností. Žiaci sa už od prvého ročníka učia používať najzákladnejšie frázy, ktoré sa používajú v určitom komunikatívnom kontexte. Postupne sa k nim v ďalších ročníkoch nabaľujú ďalšie a ďalšie a žiaci 9. ročníka už vedia pomerne súvislo rozprávať na akúkoľvek tému, opísať obrázok, vžiť sa do nejakej role atď.
Na rozvoj komunikatívnych zručností využívajú učitelia rôzne formy, akými sú rozhovor vo dvojici, rozhovor v skupine, rolová hra alebo tiež komunikatívna hra. Hry sú mimoriadne dôležité pre žiakov hlavne nižších ročníkov, lebo hra je prirodzenou súčasťou detského sveta a deti majú súťaživosť v krvi. A práve hry, ktoré motivujú deti, aby čo najviac rozprávali, sú kľúčom k úspechu vo vyučovaní anglického jazyka. Ale jazyk musí mať nejaké pravidlá, a preto sú jednotlivé témy spojené s nejakým gramatickým javom. Tým sa deti vedú k tomu, aby nielen plynulo, ale tiež gramaticky správne rozprávali. No komunikácia nie je jedinou zručnosťou, ktorá sa na hodinách rozvíja.
Každý učiteľ sa snaží o to, aby boli na hodine rovnomerným spôsobom rozvíjané všetky 4 zručnosti, t.j. počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie. Jednotlivé učebnice sú založené na vyrovnanom pomere jednotlivých zručností.
Okrem učebníc sa však na hodinách využívajú v čoraz väčšej miere počítače, a keďže naša škola má v každej triede minimálne jeden počítač s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou. Využitie týchto moderných nástrojov slúži ku skvalitneniu vyučovacieho procesu a pre žiakov prináša výuku záživnejšou formou.

Na škole sa organizujú aj rôzne aktivity, ktoré sú spojené s výučbou anglického jazyka. V rokoch 2009-2011 sme boli úspešnými realizátormi projektu Comenius, na ktorom sme participovali so školami z Poľska, Portugalska, Turecka, Sicílie a Talianska ,a vďaka ktorému malo 13 učiteľov a 18 žiakov vycestovať do týchto krajín, aktívne komunikovať v cudzom jazyku a dozvedieť sa niečo o živote v týchto krajinách. V rokoch 2015-2017 sa na našej škole realizoval projekt Erasmus+ s názvom „Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe“. Cieľom projektu bolo vykoreniť šikanovanie zo školského prostredia. Partnerskými školami boli školy z Veľkej Británie, Fínska, Portugalska, Maďarska, Turecka a hlavného koordinátora z Nemecka. Projekt bol mimoriadne úspešný, 43 žiakov sa vďaka nemu malo možnosť dostať do niektorej z partnerských krajín, žiť tam v partnerských rodinách s rovesníkmi, čím boli nútení neustále komunikovať v anglickom jazyku, ktorý bol komunikačným jazykom celého projektu. Zároveň mali možnosť spoznať kultúru a tradície iných krajín, čo je najlepší spôsob ako predchádzať akýmkoľvek prejavom extrémizmu a intolerancie. Vyše 20 učiteľov bolo taktiež aktívne zapojených do projektu. V roku 2019 sme za tento projekt získali „Európsku značku pre jazyky“ ako jediná základná škola na Slovensku v danom roku a v minulom školskom roku sme z príležitosti 20. výročia založenia tejto súťaže boli vybratí reprezentovať Slovensko na slávnostnom ceremoniáli na pôde Európskej komisii v Bruseli, čo bola pre našu školu mimoriadna prestíž.

Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží- Olympiády v anglickom jazyku, Jazykového Kvetu a súťaže Enhlish star, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach.

V minulom školskom roku sme pokračovali v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava a pripravovali sme žiakov na medzinárodné skúšky Cambridge B1 PET. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky, keď až 5 žiaci zo 7 získalo certifikát z úrovne B2 a dvaja dosiahli požadovanú úroveň B1. Aj tento školský rok plánujeme pripravovať žiakov na tieto skúšky v rámci krúžkovej činnosti.