O predmete Dejepis

Dejepis je predmetom štátneho vzdelávacieho programu a na našej škole sa vyučuje na druhom stupni, teda  od 5. do 9. ročníka. V piatom až ôsmom ročníku je časová dotácia 1 hodina týždenne, v deviatom ročníku sú to 2 hodiny týždenne. Kvalifikovanými učiteľmi dejepisu na našej škole sú PaedDr. Alžbeta Čarnická, Mgr. Stanislava Kuttnerová, Mgr. Kamila Tomková.

V 5. ročníku žiaci začnú „cestovať v čase,“ naučia sa, prečo a ako získavať informácie o dávnej minulosti, aký to má význam pre prítomnosť a budúcnosť.

V 6. ročníku žiaci získavajú základné poznatky z obdobia praveku a staroveku (Civilizácie starovekého orientu, Staroveké Grécko, Staroveký Rím) , všetko však v súlade s požiadavkou schopnosti chápať dejiny nielen chronologicky. Tieto dva tematické celky sa synchrónne v závere ročníka stretávajú aj so stredovekými dejinami.

V 7. ročníku žiaci získavajú základné poznatky z obdobia stredoveku (Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline, Slováci v Uhorskom kráľovstve). Tieto tematické celky sa v závere ročníka stretávajú s novovekými dejinami (Obrazy novovekého sveta, Habsburská monarchia).

V 8. ročníku sa žiaci zameriavajú na poznanie dejín moderného sveta – 19. storočie – začiatok 20. storočia. Svoje skúsenosti a poznatky rozvíjajú v tematických celkoch Európa na ceste k moderným národom, kde majú možnosť podrobnejšie sledovať, ako dianie v jednom štáte Európy ovplyvnilo sled udalostí v iných štátoch.Tematické celky Moderný slovenský národ, Rakúsko-Uhorsko ponúkajú široký priestor pre budovanie národného uvedomenia národnej identity. Dejiny začiatku 20. storočia sleduje tematický celok 1. svetová vojna. 

9. ročník je venovaný dejinám 20. storočia. Učivo je rozdelené do tematických celkov: Európa v medzivojnovom období, Československo v medzivojnovom období, Druhá svetová vojna, Slovenská republika (1939 – 1945), Povojnový svet, Československo za železnou oponou, Slovenská republika 1993, Súčasný svet. 

Dejepis ako vyučovací predmet vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Veľká dôležitosť sa pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.