Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1. septembra 2022 (školský rok 2022/2023)

a) Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: (zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch)
Kategória: sociálny pedagóg – 1 pracovné miesto

Podkategória: xx

c) Kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z.z. ,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Sociálny pedagóg – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) – študijný odbor a ďalšie podmienky sú uvedené v kvalifikačných predpokladoch na výkon funkcie v prílohe č. 15 citovanej vyhlášky

d) Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesijný životopis vo forme europasu
• Fotokópia – doklad o nadobudnutom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• Predpokladaný nástup :
školský rok 2022/2023 – 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023
f) Platové náležitosti: plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy.
Všetky požadované doklady zasielajte na adresu:
• Poštou na adresu: ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
• E-mailom: darina.drugova@zsbethlena.sk

Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1. septembra 2022 (školský rok 2022/2023)

g) Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
h) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: (zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch)
Kategória: školský psychológ – 1 pracovné miesto

Podkategória: xx

i) Kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z.z. ,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Sociálny pedagóg – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) – študijný odbor a ďalšie podmienky sú uvedené v kvalifikačných predpokladoch na výkon funkcie v prílohe č. 10 citovanej vyhlášky

j) Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesijný životopis vo forme europasu
• Fotokópia – doklad o nadobudnutom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

k) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• Predpokladaný nástup :
školský rok 2022/2023 – 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023
l) Platové náležitosti: plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy.
Všetky požadované doklady zasielajte na adresu:
• Poštou na adresu: ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
• E-mailom: darina.drugova@zsbethlena.sk