Žiacky parlament uskutočnil unikátnu besedu o EÚ

Dňa 12. mája 2021 sa uskutočnila online beseda, ktorú ŽP zorganizoval pri príležitosti dvoch významných udalostí, ktoré si tento rok pripomíname – 70. výročia vzniku Montánnej únie - Európskeho združenia uhlia a ocele, ktoré môžeme považovať za akýsi medzičlánok EÚ a 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Hosťom besedy bol odborník na medzinárodné vzťahy a zahraničnú politiku, štátny tajomník MZV Martin Klus.

Na úvod predsedníčka ŽP Jana Labancová privítala vzácneho hosťa, vedenie školy na čele s pani riaditeľkou Mgr. Ivetou Rajčániovou, prítomných pedagogických zamestnancov, členov ŽP, žiakov a rodičov školy. Zároveň sa poďakovala pani riaditeľke a zástupkyni Mgr. Tünde Valachovej za umožnenie využiť neobmedzený školský ZOOM na túto besedu. Prítomný bol aj redaktor NZTV Richard Pruttkay, ktorý vytvorí reportáž o besede do NZTV.

V úvode pán Klus všetkým prítomným vysvetlil dôležitosť Montánnej únie pre súčasné fungovanie EÚ. Vznikala pred 70 -imi rokmi po najničivejšom konflikte v dejinách ľudstva - 2. svetovej vojne a predznamenala spoluprácu odvekých rivalov Nemecka a Francúzska v hospodárskej oblasti. Potom sa pán Klus venoval vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 a vysvetlil, za čo všetko môžeme byť EÚ vďační, čo všetko sa v našej krajine zmenilo k lepšiemu a financovalo z prostriedkov EÚ. Následne sa venoval otázke výhod, ktoré plynú z členstva v EÚ pre mladých ľudí. Tu vyzdvihol predovšetkým možnosť participácie na medzinárodných projektoch a mobilitu mladých ľudí, ako aj možnosť štúdia na rôznych európskych stredných a vysokých školách.

Po úvodnom vstupe dal pán štátny tajomník možnosť diskusie, ktorú využili  dospelí, ale aj žiaci. Väčšina otázok sa týkala aktuálnej epidemiologickej situácie v Európe a Covid pasov, ktoré by mali obnoviť mobilitu občanov EÚ. Takisto prítomných zaujímala očkovacia stratégia, prípadne či a kedy by mohli byť zaočkované aj deti.

Niektorí sa pýtali na pozíciu veľvyslancov, a aké kroky treba podniknúť, ak sa niekto chce stať kariérnym diplomatom. Takisto odznela otázka týkajúca sa Brexitu – či je pre Spojené Kráľovstvo výhodnejšie vystúpenie z EÚ, pričom pán Klus povedal jasné fakty, ktoré svedčia v neprospech vystúpenia. Ďalšie otázky sa týkali čerpania eurofondov, postavenia V4 v rámci EÚ či toho, aké profesie sú na európskom pracovnom trhu v súčasnosti najžiadanejšie. Štátny tajomník podrobne zodpovedal všetky zvedavé otázky. Na záver sa do diskusie prihlásil aj redaktor NZTV, ktorý sa pýtal na postavenie mladých ľudí v rámci EÚ. Štátny tajomník zdôraznil, že mladí ľudia sú piliere budúcnosti EÚ, o ktoré sa treba opierať a vyjadril nádej, že veľa mladých ľudí pôjde študovať do zahraničia, nadobudnú zručnosti a skúsenosti, no a následne sa vrátia na Slovensko, aby zvyšovali vedomostnú a intelektuálnu úroveň Slovenska.

V závere sme sa všetci poďakovali štátnemu tajomníkovi za veľmi podnetnú a dynamickú besedu, pričom on sám vyjadril nádej, že niekedy v budúcnosti sa stretneme buď na pôde našej školy naživo, alebo prídeme na exkurziu na MZV, kde nás srdečne pozval. Hodina určená na besedu ubehla veľmi rýchlo, ale všetci sme z nej odchádzali obohatení o množstvo nových informácií a poznatkov.