O predmete Dejepis

-

Dejepis je predmetom štátneho vzdelávacieho programu a na našej škole sa vyučuje na druhom stupni, teda  od 5. do 9. […]

Hodnotenie predmetov dejepis

-

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Žiaci sa hodnotia v súlade […]

AKTUALITY

Máme zlato v krajskom kole Dejepisnej olympiády!

-

Mimoriadne úspešný ročník dejepisnej olympiády

-

Máme diplom v dejepisnej olympiáde

-